מירון מרדלר

חבר ועדת ביקורת
דוא"ל
פרטים נוספים

חבר באסיפה הכללית