ליווי מקצועי של רכזי מקצוע

לרכזי המקצוע תפקיד מרכזי בהנהגת הצוות המקצועי, בעיצוב הוראת המקצוע ובקידום הישגי התלמידים. תפקידם דורש מקצועיות ומומחיות הן בתחום התוכן והן כמנהיגי צוות.

מכון ברנקו וייס מלווה את רכזי המקצוע בהכשרה עיונית ומעשית, המשלבת למידת עמיתים, ליווי וצפייה בכיתות. במהלך התכנית הם לומדים להוביל קהילה מקצועית של מורים אשר עוסקת באופן ישיר, חברי, משתף וביקורתי במעשה ההוראה והלמידה.

חשיבותה וייחודה של התכנית בכך שהיא מניחה את היסודות שיאפשרו לבית הספר להיות המייצר והמקדם את הלמידה שלו עצמו והמניע של ההתפתחות המקצועית של מוריו.

התכנית מתמקדת בשלושה תחומים מרכזיים:

  1. הובלת תהליכי שיתוף בין המורים בצוות המקצועי: דיון פדגוגי מהותי על תכני ההוראה, הבניית תכנית ההוראה, ניסוח משימות אשר יזמנו לתלמידים חשיבה ועיבוד פעיל של התכנים. שיתוף בביצוע משימות יחד מאפשר לצוות המורים לפעול כקבוצה מקצועית תומכת.
  2. הרחבת רפרטואר כלי ההוראה של המורים, ובכלל זה פרקטיקות של שיח פדגוגי מיטבי, המקדם הוראה לשם הבנה וטיפוח מיומנויות חשיבה.
  3. הובלת תהליכי צפייה בכיתות, רפלקציה ומשוב הדדי על ההוראה והלמידה.

עבודת הצוות המקצועי תוביל לטיפוח שפה פדגוגית משותפת על אודות הקשר בין הוראה ולמידה. מתוך כך, בהובלת רכזי התחומים, תתגבש בבית הספר שדרת ניהול שתקדם את תחומי הדעת באמצעות תהליך מובנה ושיטתי.

תכני הליווי וההכשרה של מכון ברנקו וייס

  • הגדרת תכליות ההוראה
  • ביצועי הבנה בתחומי הדעת מישוב והערכה
  • פיתוח חומרי למידה מתאימים
  • מעקב והערכת תהליכי העבודה
  • פרקטיקות לצפייה ומישוב עמיתים
  • פיגומים ותיווכים