English Day: Mission Impossible

בחטיבת הביניים של ברנקו וייס בית שמש התקיים “יום אנגלית”. מטרת היום הייתה להעלות את מודעות התלמידים לחשיבותה של השפה האנגלית בעולם המודרני, לפתח את המוטיבציה שלהם ללמוד אותה ולתת להם אפשרות ליישם את הידע והמיומנויות שלהם בשפה, וזאת בדרך של העברת שיעורים בשפה זו.

מבינים בהוראה 4 - 16-18_Page_1

סוג: עשייה במכון קהל יעד: מורי על יסודי פורמט: pdf נושאים: פיתוח מקצועי