מילות הוראה – רשימה מורחבת

מה הפעולה הנדרשת כתגובה למילות הוראה שונות? 

מילת ההוראה

המשמעות 

תוצר מצופה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

בארו

clarify

הסבירו דבר כדי להקל את הבנתו

make (a statement or situation) less confused and more clearly comprehensible 

תרגום:  עשו (טענה או מצב) פחות מבלבלים ויותר בהירים ומובנים.

תנו הסבר מילולי קצר לדברים 

שורת הסבר או מילה חלופית

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

בחנו

 examine

בדקו את הפרטים לעומק ובאופן ביקורתי 

inspect, (someone or something) in detail in order to determine their nature or condition;  investigate thoroughly

תרגום: בדקו (מישהו או משהו) בפירוט כדי לאמוד על טבעם או מצבם; חקרו ביסודיות ולעומק.

בדקו את הפרטים לעומק ובאופן ביקורתי

בדיקת הפרטים לעומק ומסקנה לגבי הדבר הנבחן

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

בקרו

criticize 

  1. בחנו ובדקו, ערכו ביקורת
  2. הבחינו בטיב, הבדילו בין דברים

1. Indicate the faults of (someone or something) in a disapproving way.

תרגום: ציינו את הליקויים / טעויות (של מישהו או משהו) באופן לא מאשר.

2. Form and express a sophisticated judgment of (a literary or artistic work)

תרגום: צרו ובטאו שיפוט מתוחכם של עבודה (ספרות או אומנות).

 

העלו את נקודות החיוב והשלילה, בססו ונקטו עמדה

פיסקת מפורטת ומנומקת של חיוב ושלילה.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

דונו

discuss

שיקלו ועיינו בדבר, בררו העניין

 

 Talk or write about (a topic) in detail, taking into account different ideas and opinions.

תרגום: אמרו או כתבו על אודות (הנושא הנדון) בפירוט, תוך לקחה בחשבון של רעיונות ודעות שונים.

בחנו את הנושא מנקודות מבט שונות.

נקודות מבט או מרכיבי הנשוא בהיבטים שונים. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הבחינו (הבדילו) בין  לבין

distinguish 

הבדלו בין דבר לדבר, הכרה ברורה בטיבו של דבר

1.  Recognize or treat (someone or something) as different.  

תרגום: זהו או התייחסו (למישהו או למשהו) כשונה

 2.  Perceive or point out a difference.

תרגום: תפסו או הצביעו על שוני

 

הבא רק את השונה ודון בו 

רשימת הבדלים וציון השונות

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הגדירו

define

תארו דבר לשם זיהויו והבדלתו מדברים אחרים, באור

1  State or describe exactly the nature, scope, or meaning of …

תרגום: בטאו או תארו במדויק את טבעו, היקפו או משמעותו של ...

2.  mark out the boundary or limits of …

תרגום: סמנו את הגבולות או המגבלות של...

 

תנו את המשמעות של המושג או מונח, שייכו למחלקה המתאימה תוך ציון ייחודיותו 

משפטי הגדרה – קצרים, תמציתיים וקולעים בניסוחם

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הדגימו

exemplify

הבאת דוגמה, הצגת דבר לדוגמה

Be a typical example of …

תרגום: היו דוגמא טיפוסית של ...

Give an example of …;  illustrate by giving an example

תרגום: תנו דוגמא של ...; המחישו ע"י מתן דוגמא

 

בארו באמצעות תרשים, דיאגרמה או דוגמה מוחשית

תרשים, גרף, טבלה, סיפור או דוגמא מילולית

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הוכיחו

prove

הביאו ראיה, אות לדבר כי אמנם כן הוא, הביאו מופת לאישור הדבר. 

Demonstrate the truth or existence of something) by evidence or argument

תרגום: הדגימו את האמת או קיום של (משהו) על ידי ראייה או טיעון.

 

בססו את אמיתות הנושא ע"י מתן סיבות הגיוניות

פסקת נימוק ו/או הדגמה 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הסבירו

Explain

בארו, פרשו

make (an idea, situation, or problem) clear to someone by describing it in more detail or relevant facts or ideas.

Account for (an action or event) by giving a reason as excuse or justification

תרגום: עשו (רעיון, מצב או בעיה) ברור למישהו על ידי תאור שלו ע"י יותר פרטים או עובדות רלוונטיות או רעיונות. 

העריכו (פעולה או אירוע) על ידי מתן נימוק, תרוץ או הצדקה. 

 

תנו ביאור והבהרה לעובדה נתונה.

פיסקת הנמקה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הסיקו

conclude

העלו בהגיון, קבעו לאחר עיון וסברה, הוציאו מסקנה

Arrive at a judgement or opinion by reasoning

תרגום: הגיעו לשיפוט או דעה על ידי טענה מנומקת

 

ניסוח הלמידה וההבנה הנובעות מהמידע הנתון. 

היגד מבוסס הנובע מתוך הנתונים או הנאמר קודם לכן. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

העריכו

evaluate

  1. אמדו, שערו שוויו של דבר;  
  2. בקרו, תארו פעולותיו של אדם או דבר, קבעו מעלותיהם וחסרונותיהם.

Form an idea of the amount, number or value of …;  assess 

 

הביעו דעה המתייחסת לערכם של הדברים – יתרונות ומגבלות

פסקת רשימה ציון כל  יתרון/מגבלה + הסבר 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

השוו

compare

דַמֶו, עשו הקבלה, עמתו, עיינו בפרטים הדומים והשונים שבשני הדברים

Estimate, measure, or note the similarity or dissimilarity between …;  point out or describe the resemblances with …;  draw an analogy between one thing and another for the purposes of explanation or clarification

תרגום: העריכו, מדדו או ציינו את הדמיון או חוסר הדמיון בין...; הצביעו על או תארו דמיון עם...; שרטטו אנלוגיה בין דבר אחד לאחר לשם הסבר או הבהרה.

 

הביאו את הדומה והשונה והסק מסקנות מכך

מארגן גרפי/טבלה שווה ושונה ע"פ נושאים ומסקנות מכך.

 

פסקה הכוללת את המידע מהנ"ל.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

זהו

identify

הוכיחו את הזהות קבעו כי זהו האיש (או הדבר) בדיוק 

 

Establish or indicate who or what ...  (someone or something) is

תרגום: ציינו מי או מה (מישהו או משהו) הוא...

 

אתרו ובחרו, באופן מבוסס, את הדבר או האדם המתאים לדרישות. 

בחירה של האדם/הדבר הנדרש באופן מבוסס

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מיינו

sort

סדרו דברים (עצמים, בעלי-חיים, צמחים וכדו') למיניהם, קלסיפיקציה

Arrange systematically in groups;  separate according to type, class, etc.

תרגום: סדרו באופן שיטתי בקבוצות; הפרידו לפי סוג או קבוצה וכו'

 

סדרו את הפריטים וחלקם לקבוצות על-פי עקרונות/לפי מינם או סוגם. 

רשימה ממוינת בסדר מסוים 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מנו

list

סיפרו, קבעו את מספרם של דברים שונים

Make a list of ...

תרגום: עשו רשימה של ...

 

ערכו רשימה עניינית, ממוספרת

רשימה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

נמקו

justify

תנו טעם ונימוק, בססו, הסבירו את הטעמים והמניעים לדבר

Show or prove to be right or reasonable;  Be a good reason for  

תרגום: הראו או הוכיחו שהדבר יהיה נכון או הגיוני. הביאו סיבה טובה ל..

 

הסבירו הסיבות לדבר, הסבירו מדוע ובססו דבריכם 

פסקה המסבירה סיבות תוך ביסוסן
(מארגן גרפי בו מועלות השערות לסיבות אפשריות וראיות המבססות/ סותרות השערות אלה)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

נסחו

phrase

ערכו דברים או רעיונות בכתב או בעל-פה בצורה מגובשת, קבעו נוסח.

Put into a particular form of words 

תרגום: הביעו במילים בצורה מסוימת

פסקה קוהרנטית (קישורית) ובעלת מבנה הגיוני

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

נתחו

analyze 

חקרו ובררו דבר על ידי הפרדתו לפרטיו, לגורמיו לתוצאותיו וכד'.

Examine methodologically and in detail the constitution or structure of ( something, especially information)typically for purposes of explanation and interpretation

תרגום: בחנו באופן מתודולוגי ובפרטים הרכב או מבנה של  (דבר כלשהו, במיוחד מידע) בצורה אופיינית למטרה של ההסבר והפרוש.

 

 פרקו הדבר למרכיביו/לגורמיו ואמדו גם על היחסים בין המרכיבים ותרומתם לשלם. 

פירוק השלם לחלקיו, בירור התפקיד של כל חלק ותרומתו לשלם. 
ניתן להשתמש במארגן הגרפי של מיומנות "מציאת יחסי הגומלין בין השלם וחלקיו"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

סכמו

Summarize 

חברו וצרפו יחד, ערכו סך כל של דבר מה 

מצו, הבליטו והדגישו החלק המרכזי והעיקרי  שבדבר.

Give a brief statement of the main points  (of something) 

תרגום: תנו אמירה תמציתית של הנקודות העיקריות (של דבר כלשהו).

 

מסרו בקצרה את עיקר הנקודות 

תמצית מאורגנת ע"פ רכיבי מבנה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

פרשו

interpret 

בארו, הסבירו

Explain the meaning of (information, words, or actions)

הסבירו את משמעות הדבר

פסקה להבהרת המשמעות והסברה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ציינו

indicate

  1. סמנו, שימו או רשמו אות וציון על משהו או בתוך משהו
  2. העירו על דבר, קבעו שמישהו או משהו הוא כך וכך
  3. ייחדו, הבדילו באופן מיוחד

Point out, show;  admit to or state briefly; 

רשימה 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

שערו

Postulate

Hypothesize

דמו, תארו, צייר ובמחשבתך

suggest or assume the existence, fact, or truth of (something) as a basis 

Put (something) forward as a hypothesis (= a supposition or proposed explanation  made on the basis of limited evidence as a starting point for further investigation)


העלאת אפשרויות המצריכות אישוש או הפרכה. 

היגד המציג מצב באופן לא החלטי. 
(במדעי הטבע) היגד תנאי המבליט קשר (תלות) בין שני גורמים המשפיעים או שייכים למערכת.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

תארו

describe

כתבו או ספרו את פרטיו או את דמותו או מצבו של דבר

Give an account in word of (someone or something), including all the relevant characteristics, qualities, or events. Mark out or draw (a geometrical figure).

ספרו על… מסרו את פרטי התוכן, תנו תיאור של ...

פסקת תיאור ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הבהרות:

  1. הרשימה התקבלה מצוות ספרות בי"ס ע"ש גולדה מאיר בפתח תקוה
  2. לעיתים משמעות ההוראה יכולה להשתנות, במידת מה, בהתאם להקשר ולמילים נוספות המשפיעות עליה.
  3. להסבר בשפה פשוטה של הכוונה המעשית, למילים נוספות ולהסברים מורחבים ראו הדף הבא
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: שלם וחלקיו תגיות: שיח
עוד על הנושא
מילות הוראה ומשמעותן
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: כלי חשיבה
כלי חשיבה ולמידה
מילות שאלה ומשמעותן
סוג: כלי חשיבה קהל יעד: תלמידים נושאים: תפקידים של שאלות
כלי חשיבה ולמידה
מיזוג החשיבה בלמידה - חוברת 1
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים נושאים: תצפית
ספרים
מיזוג החשיבה בלמידה - חוברת 2
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים נושאים: עיקרון הביצוע
ספרים
מיזוג החשיבה בלמידה - חוברת 3
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים נושאים: פתרון בעיות
ספרים