הערכה

יחידת ההערכה של מכון ברנקו וייס פועלת משנת 2006 וממשיכה מסורת ארוכת שנים של מדידה ומעקב אחר השפעת דרכי הפעולה של המכון ותוצאותיהן בקרב אוכלוסיות יעד שונות. היחידה עוסקת בהערכה של מגוון רחב של תוכניות בתחום החינוך, הרווחה והקהילה של המכון ושל גופים ציבוריים ופרטיים אחרים.

פעילות היחידה נועדה לסייע ולעודד תהליכי התמקצעות של גורמים מטפלים שונים, הפועלים בתחומי החינוך, הקהילה והרווחה, באמצעות:

  • מדידת האפקטיביות של תוכניות התערבות שונות עבור גופים מפעילים והגורמים השותפים בהפעלתן
  • הפצת אסטרטגיות עבודה מקדמות של מגוון יוזמות בתחומי החינוך, הרווחה והקהילה
  • הפצת הידע המקצועי היישומי הנצבר במכון ובגופים מפעילים אחרים
  • פיתוח כלי מדידה והערכה מותאמים, בתחומים הלימודי, ההתנהגותי, האישי-רגשי, הבין אישי והחברתי-קהילתי
  • עדוד דיאלוג מקצועי משמעותי בין צוותים מטפלים בזירות שונות, על בסיס מידע אמין ומגוון מקורות מידע כמותיים ואיכותניים.

היחידה ממוקדת באיסוף מידע בקרב ילדים ובני נוער (עולים, ערבים, תלמידי בתי ספר, נוער בסיכון), מורים, צוותים מתערבים - במערכות חינוך ובגופים ציבוריים קהילתיים אחרים.

 

תחומי הערכה

בכל שנת לימודים, ניתנים שירותי הערכה ליחידות המרכזיות הפועלות במכון, כולל:

  • הערכת אסטרטגיות העבודה ותוצאותיהן ברשת בתי הספר ברנקו וייס – בבתי ספר שש-שנתיים ובתי ספר אתגריים לנוער בסיכון - בקרב תלמידים, מורים, צוותי הנהלה וצוות המטה של הרשת. במסגרת זו, נערך מעקב שנתי אחר הישגי התלמידים ותפקודם בתחומים שונים, צרכיהם ותחושת הרווחה של המורים וכן על היבטים שונים של אקלים בית-פרי ורשתי
  • הערכת פעילות יחידת תכלית, המפעילה תוכניות התערבות לקידום תלמידים תת-משיגים ומצטיינים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל – ההערכה בוחנת את מידת האפקטיביות של אסטרטגיות עבודה שונות לקידום תפקוד התלמידים בתחומים שונים ואשר מסייעות לצוותים המטפלים במסגרות חינוכיות שונות להשגת היעדים שהוצבו.